Stationsplein 2, 9981 BH Uithuizen 0595-437777

Privacy Statement

Privacy

Wanneer u in het kader van onze dienstverlening gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins contact heeft met een onderdeel van NoordPers, legt NoordPers gegevens vast. NoordPers acht het van groot belang dat de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld. NoordPers conformeert zich daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in het verlengde daarvan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u op vrijwillige basis wordt gevraagd persoonsgegevens op te geven zal expliciet worden aangegeven waarvoor deze zullen worden gebruikt. NoordPers zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij de uitvoering van een specifieke overeenkomst betrokken zijn. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners zal er conform een bewerkersovereenkomst (art. 28 AVG) worden gewerkt.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door NoordPers gebruikt voor een optimale tenuitvoerlegging van de overeenkomst waaronder het (laten) onderhouden van contacten met de geregistreerde, het (laten) verrichten van marktonderzoek, het (laten) opstellen van profielen alsook om de geregistreerde per post, e-mail of telefoon te (laten) informeren over gelijksoortige producten en diensten van NoordPers en over onze (nieuwe) producten en diensten die binnen uw interessegebied vallen. De persoonsgegevens worden niet zonder voorafgaande toestemming aan derden ter beschikking gesteld, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel.

Inzage, correctie en bezwaar gegevens

Geregistreerden kunnen te allen tijde inzicht krijgen in hun gegevens en deze desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik maken van uw gegevens voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden. Een verzoek tot inzage of het indienen van een bezwaarschrift kunt u schriftelijk doen via:

NoordPers BV
T.a.v. Juridische Zaken
Stationsplein 2
9981 BH Uithuizen

Of stuur een e-mail naar: administratie@noordpers.nl

Wijzigingen

NoordPers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement voor eventuele aanpassingen.

Gebruik van Cookies

Noordpers.nl gebruikt één functionele cookie, hierbij worden geen persoonlijke gegevens gebruikt, gevolgd of opgeslagen.


Versie: 25 januari 2024